Период и начин за участие:

1.1. Периодът за участие в Кампанията „Плати с BACB Pay и Спечели“ („Кампанията”) е от 00:00:00 часа на 08.03.2021 г. до 23:59:00 часа на 30.04.2021 г. („Периодът за участие“).

1.2. Кампанията се провежда на интернет страницата на Моята Ферма – https://myfarm.bg (“Платформата”).


Организатор:
2.1. Организатор на Кампанията е ОРК Консулт ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Славянска 2, ЕИК: 131445939 (“Организатор/ът” или “Моята Ферма”).
2.2. Кампанията се организира с партньорство на „БАКБ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Славянска 2, ЕИК 121246419 („БАКБ“, „Партньор/ът“).

Приложението „BACB Pay“ се предоставя от „БАКБ“ АД като представител на „Пейнетикс“ АД – дружество за електронни пари, лицензирано от БНБ.

2.3 Кампанията има следния официален имейл адрес за контакт с участващи потребители: bacbpay@myfarm.bg . От този и единствено от този имейл адрес се получават известия за спечелена отстъпка и самият ваучер за отстъпката. Участниците имат право да се свържат с Организатора на този адрес за връзка по всяко време на протичане на Кампанията.

 

 

Участници:

3.1. Участник в Кампанията може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, което за периода на Кампанията:
3.1.1. е потребител на услугата “BACB Pay”, съгласно Общите условия за ползване на електронен портфейл BACB Pay https://pay.bacb.bg/general-terms.html
3.1.2. в Периода за участие плати
стойността на минимум 2 поръчки в Платформата с приложението BACB Pay;
3.2. Организаторът има право да изключи от участие в Кампанията Участник, за когото се установи, че:
– е предоставил неверни, неточни или непълни данни;
– е направил опит да манипулира по какъвто и да е начин системите на Организатора, участието в Кампанията или резултатите от нея и/или да получи
отстъпка по измамен или друг незаконен начин;
– не отговаря на или нарушава изискванията на тези Правила.

3.3. В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора „Моята ферма”

3.4 В Кампанията могат да участват и чуждестранни лица, пребиваващи в България, като имат предвид ограниченията за физическа доставка на продуктите, поръчани от „Моята ферма”.

 

 

Механизъм на участие:

4.1. Всяко лице, което отговаря кумулативно на условията по т.3, се включва в кампанията като Участник и може да получи ваучер за отстъпка на стойност 20 лева и Бонус пакет.

Бонус пакетът се предоставя със спечеления ваучер при наличие на изрично изразено съгласие за получаването му от участника.

Със завършване на процеса по поръчване и плащане с приложението BACB Pay, се счита, че Участникът се е запознал с Правилата и Политиките за поверителност на организаторите и ги е приел.
4.2.Стъпките, които следва да бъдат изпълнени от Участник, по смисъла на настоящите Правила, за да получи Бонус пакет, са описани в т.9 и съответните подточки по-долу.

Ваучер за отстъпка:
5. Кампанията
предоставя на участниците ваучер за отстъпка в myfarm.bg на стойност 20 лв. Ваучерите за отстъпка са неограничени по брой за периода на провеждане на Кампанията. Участникът, получил ваучер, има право да използва спечеления/ите ваучер/и до 20 календарни дни след спечелване и не по-късно от 20.05.2021.

За една покупка може да се ползва 1 ваучер.

Бонус пакет:

6. Едновременно с ваучера участникът получава и Бонус пакет. Бонус пакетът представлява програма, която дава възможност на участник с извършени 2 плащания с приложението BACB Pay на сайта на Моята ферма, да кандидатства за кредит при преференциални условия по програмата на БАКБ „Партньори +“.

Подробна информация за условията и отстъпките по програмата могат да бъдат получени при поискване на индивидуална оферта.

 

Определяне на печеливш Участник („Печеливш Участник“):

7.1. Печеливш Участник е такъв Участник, който отговаря на условията за участие в Кампанията и е изпълнил условията на т.8 от настоящите правила.
7.2. Не се допуска замяна на спечелената награда с изплащане на ваучера в кеш – изцяло или частично.

 

 

 

Получаване на Ваучер за отстъпка и Бонус пакет:

8. Всички участници, които са направили две поредни покупки чрез Платформата, съответно – две поредни успешни плащания през BACB Pay на Платформата в рамките на периода на Кампанията, ще получат потвърдителен имейл за спечелен Ваучер, представляваща код за Ваучер на стойност 20 лв. и спечелен Бонус пакет.

Уведомителният имейл се получава на имейла, който са упоменали печелившите участници във формата за поръчка.

 

Провеждане на Кампанията:

9. Кампанията се провежда по следния начин:
а/След всяко второ поредно успешно плащане чрез BACB Pay чрез Платформата, Участникът получава имейл с код-ваучер, който може да използва при някое от следващите си пазарувания в Платформата, но не по-късно от 20 календарни дни след получаване;
б/ Участникът посещава интернет страницата от получения имейл след второто плащане;
в/ На интернет страницата участникът получава възможност да попълни формата за получаване на Бонус пакета, която попълва и изпраща, заявявайки изрично съгласие;

г/ Участникът използва получения ваучер от myfarm.bg в рамките на 20 календарни дни от получаването.

 

 

Права и отговорности:

10.1. Организаторът и Партньорът не отговарят: а) в случай че Ваучерът за отстъпка не може или не бъде получен, предоставен или ползван от съответния Участник поради предоставени от съответния Участник непълни, неточни или неверни данни за контакт или поради друга причина, за която този Участник отговаря или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност Ваучерът да бъде предоставен и/или използван поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства;
10.2. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците.
10.3. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Кампанията на сайта, където тя се провежда. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху страницата на Кампанията/ Платформата, както и при съмнения за извършване на такива, Организаторът има право да отстрани съответния Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява отстраняването.
10.4. За манипулация по точка 10.3. ще се счита използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Кампанията.
10.5. Организаторът няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на
Ваучер за отстъпка от Кампанията.

10.6. Организаторът няма задължение да води кореспонденция относно доставка на поръчка продукти от myfarm.bg. В тези случаи Участникът следва да се свърже с Организатора на предоставените контакти на сайта на Организатора, които обслужват запитвания от общ характер.

 

 

Допълнителни разпоредби:

11.1. Със заявяването на желание за участие чрез избиране на метод на плащане с приложението чрез QR код всеки Участник се счита уведомен за настоящите Правила. ОРК Консулт ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Славянска №2, ЕИК: 131445939, е администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД).
11.2. Организаторът на Кампанията не събира допълнително лични данни за участие в Кампанията. За целите на управление на Кампанията се използват личните данни, които потребителите вече са предоставили по време на регистрацията си на Платформата/съставяне на поръчката за покупка. Данните ще се обработват с цел определяне на печеливши Участници и установяване на обратна връзка със спечелилите Участници за получаване на наградата. За целите на кампанията Организаторът ще използва следните категории лични данни: електронна поща (имейл адрес)
, телефон, имена.
11.3. Участниците са информирани от Организатора, че събирането и обработването на техните данни се осъществява от Организатора в съответствие с настоящите Правила и Политиката за поверителност на Организатора.
11.4. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила. Измененията и допълненията влизат в сила от датата на публикуването им на Платформата.

Настоящите Правила влизат в сила от 08.03.2021 г.